Vi står för miljö och kvalitet

Golvtjänst i Malmö är ett ledande, oberoende företag inom golvläggning och plattsättning. Vi har välutbildade installatörer, ett marknadsledande erbjudande och erfarenhet av att leverera högkvalitativ golvläggning och plattsättning. Vi har åtagit oss att stödja våra kunder med miljövänliga produkter som bidrar till att bevara och spara resurser. Företagets mål är att uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar.

Miljö och kvalitet

Golvtjänst i Malmö är ett ledande företag inom golvläggning och plattsättning.
Vi har erfarenhet av att leverera högkvalitativa arbeten med miljövänliga produkter som bidrar till att bevara resurser och tillsammans med våra kunder bygger vi mot en hållbar framtid.

MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Vi på Golvtjänst har under många år arbetat med miljöfrågor på ett långsiktigt och systematiskt sätt. Syftet med vårt miljöarbete är att uppfylla alla önskemål och krav från våra kunder samt att sträva efter att minska antalet fel i vårt interna arbete till en minimal nivå.
Vi har utvecklat vårt eget ledningssystem som följer de väsentligaste delarna i branschanpassningen enligt EN-SS ISO 14001. Ledningssystemet visar hur vår verksamhet styrs för att uppnå kvalitetsmässiga krav från kunder och samhälle.
Golvtjänsts ledningssystem är uppbyggt enligt sund och affärsmässig industriell praxis som följer branschanpassningen. Det innebär att:

miljöpolicyn är klargjord och kommunicerad
miljöpolicyn uppfyller kundkrav, lagar och förordningar
lagar och krav är identifierade och väsentliga miljöaspekter är definierade
verksamheten är processorienterad
organisationen är tydlig
ansvar och befogenheter är klarlagda
verksamheten revideras regelbundet
vi följer regelbundet upp och bedömer ledningssystemets effektivitet och med hjälp av
förebyggande och korrigerande åtgärder förbättrar vi ständigt vårt ledningssystem

MILJÖPOLICY

Golvtjänst ska vara och ska uppfattas som ett miljövänligt företag. All verksamhet i företaget ska präglas av detta tänkande och handlande.
Vi ska sträva efter att marknadsföra så miljöanpassade produkter som möjligt utifrån ställda marknadskrav
Vi ska arbeta med metoder och efter rådande normer för att minska negativ miljöpåverkan
Vi ska alltid anlita miljömedvetna och auktoriserade leverantörer.
Vi ska påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
Vi ska sträva efter ett sparsamt resursutnyttjande. Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

KVALITETSPOLICY

Arbetet inom Golvtjänst i Malmö AB skall kännetecknas av hög kvalitet som innebär att vi levererar våra tjänster och produkter vid den tid och till det pris som kunden förväntar sig.

Golvtjänst skall i sina affärsrelationer agera så att kundens mål sätts i centrum och genom att vi tar ett övergripande ansvar för vår leverans. På så vis kan vi trygga ett långsiktigt samarbete med kunderna.

Vidare skall Golvtjänst genom att ständigt arbeta med förbättringar av alla aktiviteter inom samtliga nivåer i företaget sträva efter att minska antalet fel till en miniminivå.

KVALITET FÖR GOLVTJÄNST

Kvalitet är ett mått på tjänstens eller produktens förmåga att uppfylla kundernas förväntningar. Väsentligt är att Golvtjänsts ledning säkerställer att kundens behov
och förväntningar fastställs, överförs till krav och uppfylls i syfte att uppnå kund-tillfredsställelse.

Kvalitetssäkring innebär att Golvtjänst genom förberedelser, planering och styrning skapar förutsättningar för att göra rätt från början. Det vill säga ett systematiskt arbete med:
Förebyggande åtgärder för att skapa rätta förutsättningar
Planering för att göra rätt saker i rätt tid
Styrning för att göra på rätt sätt
Uppföljning för att veta om man har lyckats
Korrigering för att åtgärda orsaken till att det har blivit fel

KVALITETSLEDNING

Med kvalitetsledning avses ledning och styrning av alla kvalitetsaktiviteter inom
Golvtjänsts verksamhet som bland annat omfattar ledningens åtagande och ansvar,
policy, mål och strategier.

Ansvarig för kvalitetsledningssystemet är Alexander Brännlund.
Ansvaret omfattar att leda och kontrollera kvalitetsarbetet, upprätta och underhålla företagets kvalitetsledningssystem, kvalitetspolicy och checklistor för miljöledning.

Bättre lönsamhet genom kvalitet fordrar ledarskap för kvalitet. Att fastställa, införa, genomföra och följa upp företagets:
Kvalitetspolicy
Kvalitetsmål
Kvalitetsstrategi
Kvalitetsledningssystem

RIKTLINJER FÖR KVALITET

Golvtjänst AB skall alltid eftersträva att uppfylla kundernas uttalade och under-förstådda behov och krav och förväntningar. Våra tjänster skall kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag skall skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden. Detta skall uppnås genom att:
alltid erbjuda kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kundens behov, krav och förväntningar till lägsta möjliga kostnad på sikt
sätta konkreta mål för kvalitetsarbetet
ha ett effektivt kvalitetssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras
ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning och avsätta tillräckliga resurser för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt
ständigt förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse och minskade kvalitetsbristkostnader.

 

Boka en kostnadsfri konsultation

Ja tack, ta mig vidare!